Tuesday, June 19, 2018

Monday, August 11, 2014

" එකතුව බ්ලොග් සැනකෙළිය" සදහා බ්ලොග් අඩවි ලියාපදිංචිය ඇන් ඇරඹුනා..එකතුව.org සිංහල ෆෝරමය සහ රේඩියෝ කලුතර මගින් සංවිධානය කරන මෙම තරගය ශ්‍රී ලාංකීය බ්ලොග් කරුවන්ට හොද අවස්ථාවක් කරගත හැක..එකතුව බ්ලොග් සම්මාන සැනකෙළිය සදහා මෙම තරග අංශ වලින් ඔබට ඉදිරිපත් විය හැක.

* ගොසිප්
* නිර්මාණශීලි බ්ලොග්
* පර්යේක්ෂණාත්ම විවරණශීලි බ්ලොග්
* රැඩිකල් බ්ලොග්
* තාක්ෂණික බ්ලොග්
* අධ්‍යාපනික බ්ලොග්
* ආත්ම කථනය,පුද්ගලික බ්ලොග්
* සාහිත්‍යමය බ්ලොග්
* කාන්තා බ්ලොග්
* ඡායාරූපකරණය

  • මෙම සෑම අංශයකින්ම හොදම බ්ලොග් අඩවි තුන බැගින් තෝරගන්නා අතර

ප්‍රථම ස්ථානයට - සහතික පත්‍රය + Unlimited Web Hosting
දෙවන ස්ථානයට - සහතික පත්‍රය + 10 GB Web Hosting
තෙවන ස්ථානයට - සහතික පත්‍රය + 1 GB Web Hosting   හිමිවනු ඇත..


  • ඊට අමතරව සියලුම බ්ලොග් අඩවි අතරින් ජනප්‍රියතම බ්ලොග් අඩවිය සදහා 

සමරු තිලිණයක් + සහතිකපතක් + Unlimited Web Hosting සහ .com ඩොමේන් නාමයක් හිමිවනු ඇත..

තරගය සදහා නීති රීති..

* බ්ලොග් අඩවිය Blogger හෝ Wordpress බ්ලොග් අඩවියක් විය යුතුය.
* බ්ලොග් අඩවිය සිංහල භාෂාවෙන් ලියන බ්ලොග් අඩවියක් විය යුතුයි.
* එක් තරගකරුවෙකුට ඉදිරිපත් කලහැක්කේ එක් බ්ලොග් අඩවියක් එක් අංශයකින් පමණි.
* තරගයට ඇතුලත් වීමට හා තරගාවලිය පැවැත්වෙන කාලය තුළ ඔබගේ බ්ලොගයේ අන්‍යයතාවය තහවුරු කරගැනිම පිණිස අප විසින් ලබාදෙන විජෙට්ටුව ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කල යුතුය.
* ජයග්‍රාහකයන් තෝරනු ලබන්නේ විශේෂ විනිසුරු මඩුල්ලක් විසිනි එයට අපගේ සම්බන්ධයක් නැත.තරගයේ අවසාන තීරණය ඔවුන් සතුය.
* බ්ලොග් අඩවිය අප විසින් දක්වා ඇති කැටගරි වලින් එකකට අයිති විය යුතුය.
* බ්ලොග් අඩවිය ලියාපදිංචි කිරීමේ වගකීම යොමු කල තැනැත්තා දැරිය යුතු අතර සම්මාන සැණකෙළියේ සංවිධායකවරුන් ඊට වගකියනු නොලැබේ.
* බ්ලොග් අඩවියේ අන්තර්ගතය සම්බන්ධව එහි හිමිකරු වගකීම බාරගත යුතුය.
* අසභ්‍ය දෑ අඩංගු බ්ලොග් අඩවි දැනුම් දීමකින් තොරව ඉවත් කරනු ලැබේ.


  තරගය පිලිබද වැඩි විස්තර සහ ලියාපදිංචිය මෙතනිත්

■ මේවන විට ඇතුලත් කර ඇති බ්ලොග් අඩවි 

Friday, May 23, 2014

game programmingVideo games are a blast to play!  Wouldn’t it be great to have a part in creating them?  But where do you start?  For a gamer, being able to take part in creating games would be like a dream come true. Let’s look at a few facts about the gaming industry.  In 2012, the gaming industry accounted for $20.77 billion in revenue including hardware, software and accessories.  Most of these companies were based in the United States.  More detailed information can be found here.

So, we have an enormously large industry and most of it is located right here in the United States.  There is no reason why a person with the desire and discipline cannot make their dream job a reality!
The following are some steps to help get you out on the path to your future in gaming.  The best part is that most of these options are free.  But do require some discipline and effort... and practice, practice, practice!

Be informed, educate yourself

educate yourself
There are some major sources of information online regarding the gaming industry.  Become involved with these websites. join in on discussions in the forums and even try to contact individuals from the forums that seem willing to be helpful to newcomers.  These sources can be invaluable in learning what trainings and skills are a must for someone to become a professional.  A few industry online publications are Gameslice and Gamasutra.

Determine what skills and knowledge you now possess

GATHER INFORMATION
Begin gathering information about the types of games you wish to program.  Having a firm grasp on the games you like to play and programming languages that were used to make those games will begin to steer you in the direction you need to go.  Programming, also known as coding, can be difficult in the beginning.  Luckily there are many web sites on the internet that offer free learning tutorials for beginners in any language you can imagine.  It is recommended to start with some of these free tutorials just to get your feet wet and get you used to the vocabulary of the industry. Check out below article to learn programming.

Get to know commercially available game engines

game engines
Most games have a game engine.  The game engine is kind of like the foundation that the code works with to create the desired effect within the game.  Most of these are available freely either with a game or can be downloaded.  You may have heard of some of them:  Unreal, Crysis, Source, FrostBite and Creation are just a few of the larger ones.  Discover which game engine your favorite games run on and play with the engine yourself.

Take a Coding Class

This is where it all begins to get real.  You need some official coding classes.  As a starter, consider a course in DarkBasic.  DarkBasic is one of the most recommended beginner languages.  At this point you should also consider taking a course in Microsoft Visual Basic.  A good knowledge of Visual Basic will provide you with the understanding of how code works with Windows operating systems.  There are numerous schools whose sole focus is coding.  Research the ones who are interested in and to go back to the forums, or individuals you met there and ask their opinions.  Then make your decision and register for the classes.

Develop a problem-solving attitude

problem solving
It cannot be stated more strongly how important a problem-solving attitude can be in game development.  You really have to love solving problems.  The larger part of coding is developing the code itself.  The second largest part of coding is solving all of the problems with the initial code that you developed.  You will be spending a large portion of your time resolving problems in your code...  So having a problem-solving attitude is crucial to your future career.
Redirect Any Website Using Google Url

Today i will show you to make google link that redirects you to any webpage you wish. This url will start with www.google.com and followed with some characters and symbols. You can trick users to visit your site by changing your webpage url that look like google. As no one will doubt google. So lets get in to.


Working Demo

Visiting the below link you will be redirected to www.coolhackingtrick.com
https://google.com/url?q=%68%74%74%70%3a%2f%2f%63%6f%6f%6c%68%
61%63%6b%69%6e%67%74%72%69%63%6b%2e%63%6f
%6d&ei=AyQZU6rUAYLChAfagIHgCQ&sa=X&oi=
unauthorizedredirect&ct=targetlink&ust=1394158347029455&

How To Redirect Any Site From Google ?

1. Go to Google Redirect Exploit
2. Enter Your Url in the input box as shown below
Redirect Any Website Using Google Url
3. After entering the url click on submit and Google's url will be generated in the textarea as show below.
Redirect Any Website Using Google Url

4. Now you can use that url and upon visiting that url you will be redirected to your site.


 A freelance programmer can enjoy a nice career. Not only that, he or she can avoid working at a large corporation where they will have to deal with company politics and an eventual ceiling. Of course, it is not all fun and games as a well-trained and hardworking programmer should follow some basic tips if he or she wants to enjoy success in this arena. With that in mind, here are eight tips for freelance programmers.

1. Constant communication:

When taking on a project, one should communicate with the business as often as possible. This means, when speaking to the client, one should mention any road blocks or any accomplishments. With an open door policy, the programmer will have an easier time keeping clients happy and informed.

2. Educating:

While most software developers possess a lot of skills and brains, it is wise to attend more computer classes. By continuing the education, a hardworking programmer can learn more and avoid getting left behind by the competition. In fact, this is extremely important as this field is ever-evolving and new coding ideas and techniques come up all the time.

3. Do not sell yourself short:

All-too-often, an independent contractor or business owner will ask for a low wage. When doing this, one will hurt their long-term chances for success. While it is not wise to ask for top dollar, it is beneficial to demand a livable wage. Believe it or not, when dealing with a confident programmer, a company is likely to give in to the financial demands.

4. Home office:

Whether a person works from home or at the office all the time, they should still have a home office. With this, a programmer can complete tasks without interruption from spouses, children or animals. Without a doubt, this is extremely important as a serious programmer will need to concentrate on the task at hand.

5. Have website and online presence: 

Now, more than ever, a company owner or contractor should have a website and online presence. With this, a reliable software developer can reach millions of potential clients. At the same time, while making a website, one should keep it simple, straightforward and easy to understand. With this, a programmer can showcase his or her talent for the world to see.

6. Outsource quality assurance: 

It is not easy for a programmer to check out his or her programs and code. To avoid turning in a bad product, a smart developer should hire a contractor who can check out the code. By taking a few hours to go over everything, a quality assurance analyst can find any issues and report back to the programmer. This is a great idea as one mistake can result in serious problems in the short and long run.

7. Speak up:

Often, a foolish client will want an unrealistic or impractical solution. While the customer is always right, it is still beneficial if a programmer voices his or her concerns. This should not cause a lot of problems as most business owners will willingly give in as they will, usually, trust the programmer. Either way, it is wise to remain assertive when talking about the product.

8. Set schedule:

It is often tempting for a business owner to set a weird schedule or work nights and weekends. While this is okay at first, a serious programmer who wants to succeed should opt to work a typical 9-5 schedule. This allows other business owners to stay in contact and communicate with the programmer. Since most other entrepreneurs love to work 9 to 5, this is a great way to go above and beyond and offer solid customer support.

It is not easy to work as an independent software programmer. With that in mind, with a few basic tips, a developer can take his or her ideas to the next level. Remember, when focused and ready, a programmer will please his or her clients and make a nice living in the process.
 DDoS Attack
Distributed denial-of-service (DDoS) attacks are always in top headlines worldwide, as they are plaguing websites in banks, and virtually of almost every organization having a prominent online presence. The main cause behind the proliferation of DDoS attacks is that there is a very low-cost that the attacker has to incur to put such attack in motion. Fortunately, today various prevention methods have been developed to tackle such attacks. Before delving further into understanding about the ways to prevent DDoS attack, let’s first understand what exactly a DDoS attack is!Understanding DDOS Attack

 DDoS Attack bot
A DDoS (distributed denial-of-service) attack is an attempt made by attackers to make computers’ resources inaccessible to its anticipated user. In order to carry out a DDOS attack the attackers never uses their own system; rather they create a network of zombie computers often called as a “Botnet” – that is a hive of computers, to incapacitate a website or a web server.
Let’s understand the basic idea! Now, the attacker notifies all the computers present on the botnet to keep in touch with a particular site or a web server, time and again. This increases traffic on the network that causes in slowing down the speed of a site for the intended users. Unfortunately, at times the traffic can be really high that could even lead to shutting a site completely.
3 Basic Tips to Prevent a DDoS Attack

There are several ways to prevent the DDOS attack; however, here in this guest post I’ll be covering three basic tips that will help you to protect your website from the DDoS attack.

1. Buy More Bandwidth.

 DDoS Attack bandwidth
One of the easiest methods is to ensure that you have sufficient bandwidth on your web. You’ll be able to tackle lots of low-scale DDOS attacks simply by buying more bandwidth so as to service the requests. How does it help? Well, distributed denial of service is a nothing more than a game of capacity. Let’s suppose you have 10,000 computer systems each distributing 1 Mbps directed towards your way. This means you’re getting 10 GB of data that is hitting your web server every second. Now, that’s causes a lot of traffic!
So to avoid such issue, you need to apply the same rule intended for normal redundancy. According to this technique, if you wish to have more web servers just multiply around diverse datacenters and next make use of load balancing. By spreading your traffic to various servers will help you balance the load and will most likely create large space adequate to handle the incessant increase in traffic.
However, there’s a problem with this method that is buying more bandwidth can be a costly affair. And as you’ll know that the current DDoS attacks are getting large, and can be a lot bigger exceeding your budget limit.

2. Opt for DDoS Mitigation Services.

A lot of network or Internet-service providers render DDoS mitigation capabilities. Look for an internet service provider having the largest DDoS protection and mitigation network, automated tools, and a pool of talented anti-DDoS technicians with the wherewithal to take action in real-time as per the varying DDoS attack characteristics. A viable alternative is to utilize a DDoS prevention appliance, which is specifically intended to discover and prevent distributed denial-of-service attacks.

3. Restricted Connectivity.

 DDoS Attack
In case you have computer systems that are connected to the web directly, a better idea is to properly install/configure your routers and firewall so as to limit the connectivity. For an instance, while receiving some data from a client machine you can only allow traffic to pass from the machine only on a few chosen ports (like HTTP, POP, SMTP etc.) via the firewall.

Wrapping Up!


Websites are largely getting attacked by hackers every second. Denial-of-service attack is insanely getting huge and is creating a lot of problems for business organizations having strong online vicinity. In this guest post you’ll not only understand what a DDoS attack actually means, but will also come to know about a few type of methods to prevent DDoS attacks. Aforementioned are three tips that I’ll recommend you to run through to at least understand where to get started towards building a resilient web network with chances of surviving a DDoS attack.
ඉන්ටර්නෙට් ඩොන්ගල් වලින් එන අයට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි සිග්නල් නැති එක.

 

කොහෙද ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ රටේ සන්නිවේදන සේවා සපයන්නේ ප්‍රධාන නගර වලට විතරනේ.නගර වලට wifi , 4G එහෙම අඩුවක් නැතුව තියෙනවා.ඒත් ඉතින් ගමේ ඉන්න අයට 2G සිග්නල් අල්ලගන්නෙත් ලොකු ගේම් එකක් ගහලා.

ඔන්න එහෙනම් ඒ අයට තමන් බාවිතා කරන ඩොන්ගල් එකේ සිග්නල් වැඩි කර ගන්න එක එක ක්‍රම අපි ඔයාලට වීඩියෝ මගින් කියලා දෙනවා.මේවා ගෙදර දොරේ ඉවතලන දේවල් වලින් හදා ගන්න වුනත් පුලුවන් නිසා කිසි ගැටලුවක් නෑ.

සල්ලි තියෙනවා නම් ඉතින් Dongle එකට ඇන්ටනාවක් සෙට් කරන එකක් ගන්න ;)

 

Aluth.com
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!